Política de protecció de dades

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

El COIB assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals. 

1. Responsable del tractament

 

 

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants. 

En cas que no siguin facilitades totes les dades, el COIB no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte, inscripció, consulta, queixa, reclamació o denúncia que formuli. 

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils. 

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents: 

 1. Contacte amb el COIB: gestionar el seu contacte amb el COIB, i en concret, amb la Borsa de treball, amb les diferents vocalies de la corporació, amb la Biblioteca, amb les àrees d’interès professional del COIB (exercici lliure, recerca, formació, etc.), amb les assessories jurídiques i professionals, amb els Serveis Jurídics i Comptables, així com per a resoldre les queixes, denúncies i reclamacions formulades per part dels ciutadans.
 2. Gestió dels serveis del COIB: en relació amb l’anterior, les seves dades seran tractades per tal de gestionar, desenvolupar i complir amb els diferents serveis que ofereix el COIB com poden ser les assessories jurídiques i professionals per a col·legiades i col·legiats, la Biblioteca o la inscripció a esdeveniments, entre d’altres. 
 3. Registre i accés a l’àrea personal: gestionar el seu registre, accés i ús de l’àrea personal de la web reservada a les col·legiades i col·legiats i que seran tractades en funció de les finalitats per a les que es facilitin les dades com la de Finestreta única, la Borsa de treball, les inscripcions a formació, entre d’altres.  
 4. Butlletí digital: l’enviament per correu electrònic de les novetats i actualitzacions de la web del COIB, així com el nostre butlletí digital.
 5. Formació: gestionar les seves inscripcions a la formació del COIB, així com la gestió de la seva participació com a alumne en el curs, jornada, seminari, màster, etc. 
 6. Borsa de treball: gestionar el manteniment i el desenvolupament de la Borsa de treball. 
 7. Comunicacions comercials i promocionals: l’enviament de correus electrònics amb informació d’interès professional i no professional, com per exemple, serveis de valor afegit proporcionats pel COIB o tercers (assegurances, entitats bancàries, oci, etc.). Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa. En qualsevol moment l’usuari podrà donar-se de baixa d’aquest servei quan no estigui interessat en rebre comunicacions comercials o promocionals enviant un correu electrònic a info@coib.cat o dpd@coib.cat o mitjançant l’enllaç habilitat en aquestes comunicacions. 
 8. Estadística: En els enviaments de correus electrònics per part del COIB es recull informació de tipus estadístic amb la finalitat de valorar l’èxit de les campanyes. En els formularis de la web també es recull informació estadística amb al finalitat d’analitzar per quines vies l’usuari ha conegut el servei. Aquestes dades es recullen amb una única finalitat estadística i són d’ús intern del COIB. 

 

2.2. Legitimació


El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web del COIB i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel COIB, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades. 

No obstant l’anterior, la legitimació del tractament de les dades personals recollides a través de la finestreta única així com dels formularis de denúncies, queixes i reclamacions és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, els Estatuts de la corporació, Resolució JUS/2408/2009, de 21 d’agost, i les altres normatives sectorials que puguin ser d’aplicació. 
 

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable. 

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats. 

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades. 

3. Destinataris de les seves dades


Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment. 

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa. 

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. Exercici dels seus drets

 

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat. 

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si el COIB està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació: 

Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes. 

Dret de supressió («dret a l’oblit»)
Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. El COIB suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per: 

 

Dret de limitació
Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions: 

 

Dret d’oposició

Pot sol·licitar que el COIB no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, el COIB deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. 

Dret a la portabilitat
Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat al COIB en format electrònic

5. Possibilitat de retirar el consentiment
 

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a info@coib.cat. 

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament es necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat. 

6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades
 

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. 

El COIB no es fa responsable de la Política de protecció de dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web. 

Aquesta Política de protecció de dades podrà ser modificada per adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web. 
 

7. Seguretat de les dades personals
 

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a: 

 

9. Política de galetes o cookies

 

¿Què són les galetes o cookies?

Les galetes o cookies són arxius que les pàgines web emmagatzemen en el navegador de l’usuari que les visita, necessàries per aportar a la navegació web avantatges en la prestació de serveis interactius.

Tipus possibles de galetes o cookies

Les galetes o cookies també poden ser:

 

Finalitats de les galetes o cookies:

Ús de galetes o cookies


www.coib.cat utilitza les galetes o cookies següents:

Per a finalitats tècniques, de personalització i d’anàlisi; en concret, cookies de Google Analytics i ShareThis.

 

Cookie Duració Proveïdor Descripció
ASPNET Session Fins que l'usuari tanca el navegador COIB Identificació del visitant per oferir millores en la navegació
cb-enabled 365 dies COIB Recordar que ja s'ha tancat el missatge de cookies
_utma persistent Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmb 30 minuts Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmc Sessió Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmz 6 mesos Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.
_utmt 10 minuts Google Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

 


Com desinstal·lar les galetes o cookies

Si vols esborrar del teu navegador les cookies enregistrades per www.coib.cat, aquí tens les instruccions per a diversos navegadors:

 

 1. Entra al menú Safari > Preferències
 2. A la secció Privacitat, prem el botó Detalls
 3. Selecciona el lloc web que emmagatzema les cookies i prem Eliminar, o prem Eliminar Tots per esborrar totes les cookies